Tags

, , , , , , , , , , ,

English version underneath the dutch one!

Ik vraag mij wel eens af, hoe abnormaal ben ik eigenlijk, is mijn buik echt zo dik als ik denk, mag ik mezelf wel profileren als mooie grote vrouw terwijl al mijn minnen zo duidelijk aanwezig zijn?
Van veel vrouwen hoor ik dat ze zich niet kunnen vergelijken met de dames online, de bloggers, de plussize modellen. Kijken we dan zo anders naar ons zelf.

Een van de redenen dat ik ook kleding ben gaan bloggen is niet omdat ik mezelf zo geweldig vind, maar omdat ik jullie wil laten zien hoe ik dat doe met mijn abnormale appeltjes lijf, hoe ik mij kleed, hoe ik me voel en wat zelfvertrouwen en eigenwaarde voor rol spelen in mijn leven.

Bloggers zijn er ondertussen in alle kleuren en maten, Els Sprenkeling van Xlfashionfile is zo goed bezig geweest om een variatie van Nederlandse en Belgische bloggers op een lijn te zetten. Zo kun je zien hoeveel verschillende vormen er zijn en misschien vind je daardoor ook meer inspiratie voor jouw eigen figuur.

Want ik denk ondertussen:

Hell Yeah dit ben ik,
en hier moet ik het mee doen,
of kan ik beter zeggen,
enjoy the ride ,
it’s the best i’ll ever get?

Ieder lijf heeft zijn plussen en minnen, ook het mijne, ik kan tevreden zijn of er een groot probleem van maken, uit eindelijk komt het er op neer dat dit is, wie ik ben, dit is wat ik heb en dit is waar ik het mee moet doen.

Acceptatie in de wereld begint met acceptatie van jezelf, met acceptatie van de mensen om je heen, niet omdat ze jou mooi moeten vinden en moeten waarderen, maar omdat jij hen moet accepteren en waarderen. Ook hun kritiek en hun makken, zoals je zelf ook je mindere kanten hebt.

Een van de dingen die je mens maakt is dat je je vergelijkt, met de mensen om je heen, we oordelen, over hen en ons zelf, zetten ze naast elkaar en bedenken wat is goed en wat is niet goed. Ik denk dat de hele westerse maatschappij hierop is ingericht en dat het lastig is om hier uit te komen. Oordeel begint al als klein kind.

Wanneer ik naar mijn zoon van 2,5 jaar kijk merk ik dat hij mij wil plezieren, wanneer ik zeg dat hij iets niet mag is hij verdrietig en teleurgesteld. Mag niet zegt hij dan en op die manier creëer ik bij hem normen en waarden. Welke normen en waarde hebben wij naar ons eigen lichaam, is kijken naar wat we mooi vinden in mensen ook niet gewoon aangeleerd?

Toch is het leven niet zo zwart wit als we het aangeleverd krijgen. Daar komen we allemaal op een gegeven moment achter.

Mijn zoon ziet inmiddels ook dat zijn mama een dikke appelbuik heeft, Dit kan ik niet ontkennen, maar in mijn contact met hem probeer ik het negatieve hiervan weg te halen, mama heeft een knuffelbuik die is extra zacht om goed te kunnen knuffelen.

Alles in het leven is relatief, we kunnen alles omdraaien in ons hoofd en er iets positiefs van maken. Maar wanneer je moeite hebt met je lijf lukt dat dan wel?

Ik ben heel benieuwd wat jullie doen om de negativiteit om te draaien. Voor mij werkt het negatieve vervangen, of er via een andere hoek tegen aan kijken, ik kan mijn buik niet slank maken, maar de eigenschap van een dikke buik is dat jij lekker zacht is en dat je er goed mee kan knuffelen.

English version:

Sometimes I wonder How abnormal am I. Is my belly is really as fat as I think? I may be profiling myself as beautiful big woman while all my faults are so obvious?
Many times I hear that big Women can not compare with the ladies online, Bloggers, Plus size models. Do we really think we are so much different?

One of the reasons that I started to go blogging about fashion, is not because I fink I’m so great, but because I want to show you how I do it with my abnormal apple body,. How I dress, how I feel and what role confidence and esteem play in my life.

Bloggers are there in all colors and sizes, Els Sprenkeling of Xlfashionfile has been so good trying to put a variety of Dutch and Belgian bloggers in a line. So you can see all the different shapes and sizes. You therefore might find more inspiration, for your own figure.

Right now I Think

Hell Yeah this is me,
This is what I have to deal with!
Or I should say,
enjoy the ride,
it’s the best I’ll ever get?

Each body has it’s ups and downs, even mine, I can be satisfied or make a big issue of it.
Finally it comes down to: This is who I am, This is What I have and this is what I have to deal with.

Acceptance, begins with accepting yourself, accepting the people around you, not because they have to find you beautiful and should appreciate, but because you have to accept and appreciate them. Their criticisms and their differences for you yourself have your downsides.

One of the things we do is comparing ourselves to the people around you, we judge, about them and ourselves, We have to accept others to be able to accept our selves and the other way around. I think the whole Western society is judgmental and it it hard to get rid of that. Judgment begins as a small child.

When I think of my son 2.5 years old. I notice that he wants to please me, when I say he should not do something, he is sad and disappointed. He changes his behavior to please me and so I create his values. How are our values to our own body’s who are we trying to please?

However, life is not so black and white as we think We all come to a point where we find out things can be seen different.

My son now knows that his mom has a thick apple belly, this I can’t deny, but I try to turn it around in my contact with him . Mommy a hug belly that is extra soft to cuddle well.

Everything in life is relative, we can turn around everything in our heads and make of it something positive. But if you’re struggling with your body how do you manage to do that then?

I’m very curious what you do to change the negativity to run into. It works for me to replace the negative and look at it through a different angle, I can not slim my belly in minutes, but I can learn the people around me to love that piece of me as much as the rest!