Tags

, , , , , , , , , , ,

Mooie Grote vrouwen, het leek me zo duidelijk, maar….

Mijn site werd een soort lok plaats voor mannen die op volle vrouwen vallen. Helemaal niet zo erg zolang ze zich gedragen. Toch is het niet de doelgroep die ik wil raken, ik wil juist mensen raken zoals ik, die moeite hebben met hun lijf, evenwicht zoeken en  het fijn vinden om hierover met anderen van gedachten te wisselen.

Nadat ik mijn groep was gestart werd me pas duidelijk, hoe verkeerd mijn doelgroep was, ja veel volgers maar 90 % was man….

terwijl ik dit doe voor de vrouwen. Ja natuurlijk zijn mannen welkom, echter wel aan de hand van mijn regels, die best streng zijn houd je je er niet aan word je dus gewon gewist… jammer joh.

Niks geen discussies hierover gewoon doei.

Op de nieuwe site wil ik, dat ook vrouwen zich fijn en veilig voelen, om hun lijf en leden te bespreken en niet het gevoel aangestaard te worden voor die extra kilo’s, die ze hebben.  Ook al wordt er in dit geval van genoten.

Jezelf kunnen zijn, op alle gebieden, dus ook mogen diëten, mogen zeuren over die kwabjes en laten zien dat we niet altijd  gelukkig zijn. De andere verhalen, van dames die zichzelf zo geaccepteerd hebben dat ze niet meer willen diëten, die zichzelf  leuk en mooi vinden, zijn alleen maar goede inspiratie voor ons allemaal. Alle verhalen zijn welkom, Vind je iets niet leuk of heb je een andere mening, laat elkaar dan in de waarde, geef het aan zonder de ander te veroordelen!

We gaan allemaal onze eigen weg, ik ga een nieuwe start maken, met een oude blog en ik hoop dat jullie me weer willen  volgen !

Klik dan op deze link , of de foto hier onder !

cropped-fatshamingmgv1.jpg

Wees jezelf want je bent prachtig zoals je bent!

Liefs Louise

English translate:

Beautiful Big women, it seemed so clear to me, but ….

My site became a kind of lok place for men who fall on full women. Not so bad as long as they behave. Yet it is not the target group that I want to touch, I want to touch people like me, who struggle with their bodies, find a balance and like to exchange ideas with others.

After I started my group, it became clear to me how wrong my target group was, yes many followers but 90% was male ….

while I do this for the women. Yes, of course, men are welcome, but on the basis of my hedgehogs, which are quite strict, but in the group finally accepted, you do not stick to it, so you are cleared … too bad.

No discussions about this simply bye.

On the new site I want women to feel nice and safe to discuss their body and members and not to feel stared at for those extra pounds that have e. Even though it is enjoyed in this case.

Being able to be yourself, in all areas, so also diets, may whine about those lobes and show that we are not always happy. The other stories of ladies who have accepted themselves so that they no longer want diets, who like themselves and are beautiful, are only good inspiration for all of us. All stories are welcome, you do not like something or you have a different opinion, then let each other value, give it without condemning the other person!

We all go our own way, I’m going to make a new start with an old blog and I hope you want to follow me again!

Click on this link, or the picture below!

 

Be yourself because you are beautiful as you are!

Love Louise

translate german

Schöne große Frauen, es schien mir so klar, aber ….

Meine Seite wurde zu einer Art Lok-Ort für Männer, die auf volle Frauen fallen. Nicht so schlimm, solange sie sich benehmen. Aber ich möchte nicht die Zielgruppe berühren, ich möchte Menschen wie mich berühren, die mit ihren Körpern kämpfen, ein Gleichgewicht finden und sich gerne mit anderen austauschen.

Nachdem ich meine Gruppe gegründet hatte, wurde mir klar, wie falsch meine Zielgruppe war, ja viele Anhänger, aber 90% waren männlich ….

während ich das für die Frauen mache. Ja, natürlich, Männer sind willkommen, auf der Basis meiner Igel, die ziemlich streng sind, aber in der Gruppe schließlich akzeptiert, du bleibst nicht dabei, so dass du frei bist … schade, Kumpel.

Keine Diskussionen darüber, einfach auf Wiedersehen.

Auf der neuen Website möchte ich, dass Frauen sich schön und sicher fühlen, um ihren Körper und ihre Mitglieder zu diskutieren und sich nicht für die zusätzlichen Pfunde, die e haben, anstarren zu lassen. Auch wenn es in diesem Fall genossen wird.

In der Lage zu sein, in allen Bereichen so zu sein, also auch Diäten, kann über diese Lappen jammern und zeigen, dass wir nicht immer glücklich sind. Die anderen Geschichten von Frauen, die sich akzeptiert haben, so dass sie keine Diäten mehr wollen, die sich selbst mögen und schön sind, sind nur eine gute Inspiration für uns alle. Alle Geschichten sind willkommen, Sie mögen etwas nicht oder Sie haben eine andere Meinung, dann lassen Sie sich gegenseitig wertschätzen, geben Sie es, ohne den anderen zu verurteilen!

Wir gehen alle unseren eigenen Weg, ich werde mit einem alten Blog einen neuen Anfang machen und ich hoffe, du möchtest mir wieder folgen!

Klicken Sie auf diesen Link oder das Bild unten!

 

Sei du selbst, weil du so schön bist wie du bist!

Liebe Louise