Gebruiks aanwijzing
Generieke naam
homo, hominis : mens, man
Informatie voor de patiënt
Naam van het geneesmiddel
MAN

Samenstelling
Het werkzame bestanddeel van de man is

testosteron. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn piemel, ballen, zweetvoeten, huid, en haar

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
SAM&LOU.B.V
In het register ingeschreven onder
homo, hominis, verpakking 70 kg: MAN 03957
Wat is MAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Man is verkrijgbaar naar wens in verpakking van 50kg tot 150 kg . MAN 50kg tot 150 kg zijn roze langwerpige mensen met veel beharing aan voorzijde en desgewenst ook beharing aan achterzijde. Man wordt op de wereld gebracht in baby verpakking van 3,5 kg en komt in ongeveer 18 jaar tot het bruikbare gewicht.
MAN behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd

psycho-stimulantia. Het stimuleert het centraal zenuwstelsel. MAN reguleert bepaalde stoffen in de hersenen welke invloed hebben op het gedrag. MAN vergroot de tekenen van hyperactiviteit zoals onoplettendheid, impulsief gedrag, verhoogde bevredigingsdrift en verstoord sociaal gedrag.
Bij patiënten met narcolepsie (slaapziekte) vermeerdert MAN de overmatige slaperigheid gedurende de dag.

MAN wordt gebruikt om gedragsstoornissen die bekend staan Nimfomanie (vrouwen met een overmatig libido) te behandelen, voor zover niet als gevolg van een ernstige geestesziekte of van een ernstig hersenletsel. Na een nauwkeurige bestudering van het gedrag van de vrouw kan de arts MAN voorschrijven als onderdeel van een behandelingsprogramma. Mochten er onduidelijkheden bestaan waarvoor u MAN gaat gebruiken, neem dan contact op met uw arts.
Wat u moet weten voordat u MAN gebruikt?
Gebruik MAN niet …
• als er bij een voorgaande behandeling met MAN allergische reacties zijn opgetreden
• bij bekende overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen van MAN
bij aandoeningen van het hart-vaatstelsel
• verhoogde bloeddruk
• hartritmestoornissen
• hartkrampen
• wanneer u vroeger heel agressief bent geweest
• wanneer u vroeger neiging tot zelfdoding hebt gehad
• bij angst- en spanningstoestanden
• bij depressies
• opwinding
• bij zenuwtrekkingen (‘tics’), ook bij tics bij broers of zusters mag MAN niet gebruikt worden
• als er in de familie het syndroom van Gilles de la Tourette voorkomt
• MAN mag niet worden toegepast bij kinderen onder de 16 jaar

Wees extra voorzichtig met MAN in de volgende gevallen
• Gebruik door ouderen voor het ontstaan van verslaving op latere leeftijd, veroorzaakt door een behandeling met MAN Uw arts zal u zo nodig informeren over een zorgvuldige dosering en bijzonder toezicht.

Verdere voorzorgsmaatregelen
De patiënt moet regelmatig op vooruitgang gecontroleerd worden door de arts. Er kan dan wat bloed afgenomen worden en de bloeddruk kan dan worden gecontroleerd.

MAN kan bij gebruikt narcolepsie veroorzaken, een aandoening gekenmerkt door aanvallen van onbedwingbare slaap overdag die optreden na een normale nachtrust. De diagnose van narcolepsie wordt aan de hand van het registreren van slaappatronen gesteld.

Als MAN gedurende langere tijd is gebruikt moet er eerst overleg gepleegd worden met de arts, voordat er gestopt kan worden met de behandeling. Het kan nodig zijn om de dagelijkse dosis geleidelijk te verminderen voordat helemaal wordt gestopt met de behandeling.
Bij sommige patiënten kan MAN slapeloosheid veroorzaken. De arts kan dan beslissen op welk tijdstip de laatste dosis het beste kan worden ingenomen.
Gebruik van MAN in combinatie met voedsel of drank
Alcohol kan het effect en de bijwerkingen van MANversterken. MAN kan dan agressief, sexistisch of slaapverwekkend reageren. Gedurende de behandeling met MAN wordt gebruik van alcohol afgeraden.
Zwangerschap
Indien u tijdens de behandeling met MAN zwanger wordt of wilt worden, moet u uw arts informeren. Uw arts zal bepalen of u in uw geval MANmag gebruiken.
Borstvoeding
MAN mag niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft, omdat MAN niets overlaat van de moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
MAN kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. MAN kan hierdoor uw vermogen beïnvloeden om bepaalde taken te verrichten die uw volledige aandacht vragen. Het is daarom aan te bevelen geen voertuigen te besturen, machines bedienen of andere (
Gebruik van MAN in combinatie met andere geneesmiddelen
Er is geen reactie bekend bij tegelijk gebruik van andere medicijnen met MAN
Hoe wordt MAN gebruikt?
MAN mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts. De dosering wordt door de arts individueel vastgesteld. U moet u precies aan de voorgeschreven dosering houden.

Gebruikelijke dosering
3x daags bevredigende arbeid samen met MAN

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald. Uw arts kan de behandeling met tussenpozen onderbreken om te zien of de behandeling met MAN nog nodig is. En desgewenst de wijze van gebruik veranderen door het veranderen van standjes hulpmiddelen of het toedienen van alcohol of drugs aan MAN
Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts..
Wat moet u doen als u teveel MAN heeft ingenomen
Wanneer u te veel van MAN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
De volgende verschijnselen kunnen optreden: overgeven, opgewondenheid, bevingen, spiertrekkingen, euforie, verwardheid, hallucinaties, delirium, zweten, blozen (flush), hoofdpijn, versnelde hartslag, hartkloppingen, onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk, verwijde pupillen en droge slijmvliezen.
Wat moet u doen als u vergeten bent MAN in te nemen
Wordt per ongeluk een MAN vergeten, gebruik deze dan alsnog zo gauw mogelijk. Neem de volgende MAN op hetzelfde tijdstip als u gewend bent. Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende MAN, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee MANNEN over is let dan op dat u niet over vermoeid raakt.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan MAN naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Snel intredend (binnen enkele weken) gewenning en afhankelijkheid kunnen optreden.
De meest voorkomende bijwerkingen van MAN zijn nervositeit, prikkelbaarheid, dysforie, slaapstoornissen, hoofdpijn, tics, stijging bloeddruk en pols, gewichtsverlies en afgenomen eetlust. Toediening tijdens de maaltijd kan een afgenomen eetlust als bijwerking verminderen.
Frequentie van het voorkomen van bijwerkingen:
Zeer zelden minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Zelden 1 tot 10 van de 10.000 patiënten
Vaak voorkomend 1 tot 10 van de 100 patiënten
Zeer vaak voorkomend 10 of meer van de 100 patiënten

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van MAN en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:
Bloedaandoeningen
Zeer zelden aids (de) 1 virusziekte waarbij het natuurlijke afweersysteem van het lichaam steeds verder afgebroken wordt
Zenuwstelselaandoeningen
Psychische aandoeningen
Zeer zelden ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose),die vaak aangepraat is door MAN of door het gedrag van MAN veroorzaakt wordt
Hartaandoeningen
Zelden Beklemmend warm gevoel op de borst en vlinders in de buik
Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden Kans op ernstige beschadiging van lever door overmatig alcohol gebruik samen met MAN
Huidaandoeningen
Zeer zelden Ernstige huidontsteking door het met de nagels over de huid krassen van MAN
Bovenstaande reacties zijn alle ernstige bijwerkingen. U heeft spoedeisende medische zorg nodig. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor.
Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:
Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak Hoofdpijn.
Vaak Slaperigheid, duizeligheid,
Zeer zelden Hyperactiviteit, spierkrampen.
Psychische aandoeningen
Vaak Spreekdrang, angst, liefdes verdriet, vergoot libido, frigiditeit
Zeer zelden Tics of verergering van reeds bestaande tics, voorbijgaande depressieve stemming.
Oogaandoeningen
Zelden Moeite met zien (accommodatiestoornissen) en wazig zien.
Hartaandoeningen
Vaak Stoornissen in het hartritme (aritmieën, palpitaties, tachycardie), verandering in bloeddruk en hartfrequentie (meestal een stijging).
Aandoeningen van maag en darmen
Vaak

Buikpijn, misselijkheid en braken. Deze symptomen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op. Bij inname van teveel MAN Door oefening van de slik beweging kan dit probleem verholpen worden

Ook door de smaak van MAN is bekend dat de kans op braken toeneemt.

Huidaandoeningen
Vaak Huiduitslag (exantheem), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria),
Zeer zelden Blauwe tot paarse plekken op de huid door het te ruw gebruiken van MAN
Voedingsstoornissen
Vaak Gewichtsafname
Algemene aandoeningen
Vaak

U kunt last krijgen van de Zweetvoeten van de MAN, een alles doordringende geur die u uit uw slaap kan houden

Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van MAN
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
Hoe bewaart u MAN?
MAN buiten bereik en zicht van kinderen houden. Tenzij netjes aangekleed
Gebruik MAN niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” op de buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.
U moet eraan denken om eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek in te leveren.
Bewaar MAN niet boven 40°C, in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen.
De arts die u MAN heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in Maart 2010